informační deska

 

COOP družstvo Plasy zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. K této problematice přijalo představenstvo družstva Etický kodex a přijalo prohlášení. Součástí kultury družstva je Criminal compliance program (CCP),  jehož schéma je uvedeno zde. Jakékoliv nelegální jednání nelze považovat za jednání v rámci nebo v zájmu družstva.


COOP družstvo Plasy netoleruje žádnou formu trestné či neetické činnosti a vykonává svou činnost vždy v plném souladu se všemi právními a etickými požadavky. Vyvíjí proto neustále maximální snahu o transparentnost všech svých aktivit a zároveň prevenci před jednáním neetickým, nezákonným či pácháním trestných činů osobami nejen ve vztahu k němu samotnému. Družstvo také zavádí Criminal compliance program ve vztahu k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Vedení družstva podporuje úplné a pravdivé podání informací jakékoli osoby, upozorňující na odchylky od přijatých pravidel etického chování a dodržování právních předpisů, které nemohou být případně z různých důvodů sděleny přímo.

 

• GDPR

 

COOP družstvo Plasy má zpracované zásady ochrany osobních údajů tak, jak vyplývá z opatření zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, jakož i nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen „GDPR“) a tyto zásady striktně dodržuje.

 

Každá fyzická osoba, jejíž údaje družstvo zpracovává ať už podle zákonných předpisů, nebo na základě souhlasu této osoby má zejména tato práva:

 • Právo na přístup ke zpracovávaným údajům
 • Právo na opravu
 • Právo být zapomenut (právo výmazu), není-li to v rozporu s jinými zákonnými předpisy nebo nejsou-li tím dotčena jiná práva, jako např. v případě mzdové a personální agendy.
 • Právo omezení a právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo na přenositelnost – fyzická osoba – zaměstnanec má právo na získání zpracovávaných osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a sice:

Ústně – ústředí COOP družstva Plasy, Plzeňská 472, 331 01 Plasy

Písemně – ústředí COOP družstva Plasy, Plzeňská 472, 331 01 Plasy nebo poštou

Emailem: gdpr@coopplasy.cz

Telefonicky: 373 32 22 11

 

Informace o ochraně osobních údajů zákazníků zapojených do programu Dobrá karta COOP:

Zákazník věrnostního programu má podle zákona o ochraně osobních údajů a dle GDPR následující právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět
 • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
 • požadovat po Správci přenositelnost údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno za účelem zajištění zásad deklarovaných v obchodních podmínkách věrnostního programu Dobrá karta COOP

 

Ochrana oznamovatelů – Whistleblowing

Informace o ochraně oznamovatelů zde.

 

 

 

Usneseni z členské schůze COOP družstvo Plasy 2023

Pozvánka na členskou schůzi COOP družstva Plasy 2024

Výroční zpráva k nahlédnutí na ústředí družstva.

 

Projekt FVE COOP Plasy Líšťany CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005487 je spolufinancován Evropskou unií.